درباره ماشرکت نورتابان نوین از سال  1382 فعالیت خود را به مدیرعاملی مهندس عقیل علیزاده آغاز نمود
 تامین نیروی انسانی درنهادهای دولتی و خصوصی -حمل ونقل تعمیرونگهداری ساختمان و ماشین آلات چاپ وتکثیر-خدمات شهری درزمینه جمع اوری و حمل زباله و رفت و روب وتنظیفات وهمچنین رنگ امیزی و نگهداری وخدمات فضای سبز شهرداری -خدمات عمومی (نامه رسانی ،تلفنچی ،تنظیفات و...) -اموربهره برداری ازتاسیسات -امورآشپزخانه ورستوران -اعزام نیرو جهت خدمات نظافت منازل ازجمله راه پله و پارکینگ و.....