ششم خرداد ٩٥ ساعت ٢٣:٥٧
 
دو مفهوم "پایداری شهری" و " توسعه پایدار شهری" غالباً به دلیلی نزدیکی معنی آنها به جای یکدیگر به کار میروند. برای تمایز این دو باید توجه داشته باشیم که توسعه در توسعه پایدار شهری[1] در واقع نشانگر "فرآیندی" است که در طی آن "پایداری" میتواند اتفاق بیفتد. اما "پایداری" مجموعهای از وضعیتها است که در طول زمان دوام دارد.
 عدهای نیز توسعه پایدار شهری را در بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمانها میدانند و نیز معتقدند که اندازه، تراکم و مکان زیستگاههای انسانی با معیارهای متناسب با پایداری ساختمان و ساختار حمل و نقل شهری متفاوتی از ساختارهای موجود خواهد بود. (لقایی، 1386) 

  هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد.
  »نظر شما
      
     نام :
   وب سایت :
     پست الکترونیک:
  نظر: