» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 130032 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید26152 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید17133 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17149 8795
دوشنبه 17617 8756
جمعه 18843 9097
شنبه 18381 9170
چهارشنبه 19187 9246
پنجشنبه 19378 9186
سه شنبه 19477 9443
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 26152 12028
جمعه 23656 11196
20الی 24 شب 17133 8241
چهارشنبه 24700 11381
12الی 16 بعدازظهر 20676 11023
سه شنبه 17715 9824