» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 43079 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید9516 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید5401 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5756 2194
دوشنبه 5302 1987
جمعه 6847 2287
شنبه 6318 2200
چهارشنبه 6118 2147
پنجشنبه 6002 2264
سه شنبه 6736 2354
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9516 2887
جمعه 8416 2828
20الی 24 شب 6338 2047
چهارشنبه 6900 2837
12الی 16 بعدازظهر 6508 2575
سه شنبه 5401 2259