» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 72836 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید15769 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید9602 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10040 4478
دوشنبه 9624 4279
جمعه 10928 4653
شنبه 10683 4622
چهارشنبه 10394 4334
پنجشنبه 10131 4575
سه شنبه 11036 4645
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15769 6028
جمعه 13216 5683
20الی 24 شب 9832 4071
چهارشنبه 12581 5630
12الی 16 بعدازظهر 11836 5444
سه شنبه 9602 4730