» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 56090 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید12619 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید7334 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7521 3071
دوشنبه 7281 2982
جمعه 8651 3300
شنبه 8256 3258
چهارشنبه 8020 2983
پنجشنبه 7616 3128
سه شنبه 8745 3353
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 12619 4138
جمعه 10427 4060
20الی 24 شب 7814 2923
چهارشنبه 8979 3937
12الی 16 بعدازظهر 8917 3795
سه شنبه 7334 3222