» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 49119 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10667 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید6403 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6479 2436
دوشنبه 6248 2246
جمعه 7592 2603
شنبه 7209 2546
چهارشنبه 7104 2427
پنجشنبه 6717 2538
سه شنبه 7770 2684
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10667 3251
جمعه 9263 3193
20الی 24 شب 6929 2307
چهارشنبه 8059 3195
12الی 16 بعدازظهر 7798 2945
سه شنبه 6403 2589