» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 88060 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 16/08/1398 بازدید632 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید18065 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید11659 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 12019 5568
دوشنبه 11619 5368
جمعه 12819 5733
شنبه 12695 5697
چهارشنبه 13011 5565
پنجشنبه 12973 5706
سه شنبه 12924 5715
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18065 7351
جمعه 15929 7078
20الی 24 شب 12098 5166
چهارشنبه 16407 7092
12الی 16 بعدازظهر 13902 6802
سه شنبه 11659 5863