» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 77557 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/05/1398 بازدید432 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید16546 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید10218 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10821 4835
دوشنبه 10240 4604
جمعه 11511 4976
شنبه 11282 4975
چهارشنبه 11352 4671
پنجشنبه 10775 4914
سه شنبه 11576 4961
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 16546 6434
جمعه 14226 6090
20الی 24 شب 10767 4403
چهارشنبه 13498 6071
12الی 16 بعدازظهر 12302 5868
سه شنبه 10218 5070