» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 164541 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید33477 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید21340 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 21561 11525
دوشنبه 22366 11542
جمعه 24496 11829
شنبه 22987 11929
چهارشنبه 24321 12119
پنجشنبه 24076 11878
سه شنبه 24734 12294
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 33477 15673
جمعه 29894 14612
20الی 24 شب 21340 10857
چهارشنبه 30579 14757
12الی 16 بعدازظهر 26480 14360
سه شنبه 22771 12857