» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 64248 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14095 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید8431 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8791 3862
دوشنبه 8432 3706
جمعه 9705 4057
شنبه 9488 4032
چهارشنبه 9179 3745
پنجشنبه 8967 4015
سه شنبه 9686 4000
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14095 5250
جمعه 11972 4997
20الی 24 شب 8868 3596
چهارشنبه 10765 4843
12الی 16 بعدازظهر 10117 4676
سه شنبه 8431 4055