» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 36573 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 19/12/1396 بازدید356 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/05/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8143 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید4826 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4822 1828
دوشنبه 4520 1774
جمعه 6006 1994
شنبه 5306 1891
چهارشنبه 5120 1847
پنجشنبه 5079 1945
سه شنبه 5720 2037
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8143 2504
جمعه 7169 2450
20الی 24 شب 5473 1784
چهارشنبه 5641 2435
12الی 16 بعدازظهر 5321 2216
سه شنبه 4826 1927