» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 153076 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 03/04/1399 بازدید633 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید31233 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20026 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19978 10469
دوشنبه 20620 10436
جمعه 22629 10886
شنبه 21376 10966
چهارشنبه 22794 11053
پنجشنبه 22556 10868
سه شنبه 23123 11264
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 31233 14361
جمعه 27689 13365
20الی 24 شب 20026 9879
چهارشنبه 28578 13509
12الی 16 بعدازظهر 24714 13168
سه شنبه 20836 11660