خلاصه خبر :  
دو مفهوم "پایداری شهری" و " توسعه پایدار شهری" غالباً به دلیلی نزدیکی معنی آنها به جای یکدیگر به کار میروند. برای تمایز این دو باید توجه داشته باشیم که توسعه در توسعه پایدار شهری[1] در واقع نشانگر "فرآیندی" است که در طی آن "پایداری" میتواند اتفاق بیفتد. اما "پایداری" مجموعهای از وضعیتها است که در طول زمان دوام دارد.
 عدهای نیز توسعه پایدار شهری را در بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمانها میدانند و نیز معتقدند که اندازه، تراکم و مکان زیستگاههای انسانی با معیارهای متناسب با پایداری ساختمان و ساختار حمل و نقل شهری متفاوتی از ساختارهای موجود خواهد بود. (لقایی، 1386) 

تاریخ : 06/03/1395      ساعت: 23:57
منبع خبر: مدیر                
متن خبر
دو مفهوم "پایداری شهری" و " توسعه پایدار شهری" غالباً به دلیلی نزدیکی معنی آنها به جای یکدیگر به کار میروند. برای تمایز این دو باید توجه داشته باشیم که توسعه در توسعه پایدار شهری[1] در واقع نشانگر "فرآیندی" است که در طی آن "پایداری" میتواند اتفاق بیفتد. اما "پایداری" مجموعهای از وضعیتها است که در طول زمان دوام دارد.
 عدهای نیز توسعه پایدار شهری را در بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمانها میدانند و نیز معتقدند که اندازه، تراکم و مکان زیستگاههای انسانی با معیارهای متناسب با پایداری ساختمان و ساختار حمل و نقل شهری متفاوتی از ساختارهای موجود خواهد بود. (لقایی، 1386)

 یکی از محدودیتهای مفهوم توسعه پایدار شهری ابهام در معنی پایداری است که موجب شده در مفهوم توسعه پایدار شهری نیز نوعی عدم قطعیت مشاهده گردد. تحقیقات زیادی برای رفع این شبهات صورت گرفته است ولی هنوز کافی نیست. شهر سیستم پیچیدهای است و هرچه بزرگتر باشد نتیجه اقدامات توسعه غیرقابل پیشبینیتر خواهد بود.یک شهر یا محدودهی شهری آستانه ظرفیت معینی دارد که بعد از آن آستانه، تنزل کیفیت محیط اتفاق میافتد. محدوده یا قلمرویی که یک ناحیه باید توسعه را با آن مطابقت دهد با معیارهای زیست محیطی قابل اندازه گیری است.

 بنابراین یکی از مفاهیم مهم توسعه پایدار شهری ظرفیت زیست محیطی است که به دلیلی نیاز به توسعه پایدار باید آن را شناخت و برای آن روشهای قابل اجرا و تجربه ایجاد نمود. محدودیتهای زیست محیطی، مقیاس شهرها و سکونتگاهها را با ویژگیهای محلی آنها میتوان تعیین نمود. برای کاربرد مفهوم ظرفیت محیطی باید عوامل محدود کننده به عناصر خاص محلی مرتبط شوند. در واقع کهنای رویکرد ظرفیت زیست محیطی این است که، باید ارتباطات متقابل بین محیط فیزیکی و کالبدی و فشارهایی که تقاضا در تمام بخشهای مختلف فعالیت در محیط زیست به وجود میآورد، بررسی شود.


كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.NorTaban.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.